REGULAMIN KONKURSU „#wiosnazyourkaya” – INSTAGRAM

§ 1 Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „#wiosnazyourkaya” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Bright Future Sp. z o.o.,  ul. Rakowiecka 32A, 02-532 Warszawa, KRS 0000692159, Regon 368186614, NIP 5213792944, kapitał zakładowy: 6 650,00 PLN (dalej: „Bright Future”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/yourkaya/.

Organizatorem Konkursu jest Bright Future (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 21.03.2018 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 31.03.2018 r. (do godziny 23:59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram zdjęcia opublikowanego przez Your KAYA na Instagramie w poście pod adresem:.

 

Zdjęcie musi być opisane hashtagiem  #wiosnazyourkaya i oznaczone @yourkaya. W komentarzu muszą również zostać oznaczone trzy znajome osoby Uczestnika, które w przypadku jego wylosowania przez Organizatora, również zostaną nagrodzone określoną w dalszej części regulaminu nagrodą.

 

Organizator wybierze 5  zdjęć i nagrodzi każdego z autorów publikacji „Zestawem na pół roku”, składającym się z 6 indywidualnie skomponowanych opakowań tamponów (każde zawierające 20 szt. tamponów) oraz 3 butelek płynu do higieny intymnej (każda o pojemności 250 ml). Trzy oznaczone w Zadaniu Konkursowym przez Uczestnika osoby również zostaną nagrodzone „Zestawem powitalnym”, składającym się z 1 opakowania zawierającego 20 szt. tamponów oraz miniaturki płynu do higieny intymnej, o pojemności 50 ml. Wszyscy Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 3.04.2018 r.  w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 8.04.2018 r. prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz telefon kontaktowy. Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej do dnia 15.04.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięzców. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Bright Future Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 32A, 02-532 Warszawa, KRS 0000692159, Regon 368186614, NIP 5213792944, kapitał zakładowy: 6 650,00 PLN. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

 

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@yourkaya.com .


§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: https://yourkaya.com/strona/wiosnazyourkaya oraz w siedzibie Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. 


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów